thurs30julyfri31stjuly15sat1staug15fri7thaug15sat8thaug15fri14thaug15sat15aug15sat22aug15fri28aug15sat29thaug15fri4thsept15sat5thsept15sat26thsept15